Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje przyszłości pod kontrolą”.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Nabór trwa do 30 września 2021r.

Uczestnictwo w projekcie jest w całości BEZPŁATNE i obejmuje 135 godzin zegarowych zajęć z języka angielskiego prowadzonych online poprzez komunikator ZOOM.

Kryteria rekrutacyjne:

A. KRYTERIA FORMALNE

- wiek uczestnika od 25 roku życia i więcej z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych;

- osoba fizyczna, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa Mazowieckiego;

- osoba nieposiadająca znajomości języka angielskiego lub posiadająca jego podstawową znajomość lub brak umiejętności

- osoba, która dotychczas nie uczestniczyła we wsparciu LLL(life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020

B. KRYTERIA PREMIUJĄCE

- osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie wiejskim;

- osoba w wieku 50 lat i więcej;

- osoba o niskim wykształceniu na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie);

- osoba bezrobotna;

- osoba bierna zawodowo;

- mężczyzna;

C. POZOSTAŁE

- osoba z niepełnosprawnością

Kursy prowadzone będą na poziomie A1 (początkujący)  i B1 (średniozaawansowany).

Zapewniamy materiały szkoleniowe dla uczestników (podręcznik i ćwiczenie).

Metoda prowadzenia szkolenia: wykładowo – warsztatowa.

Po ukończonym kursie uczestnicy przystępują do egzaminu kończącego się certyfikatem.